Trường Đại học Nông Lâm đã ban hành Quyết định số 177/QĐ-KHCN ngày 27 tháng 2 năm 2017 về việc ban hành Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi ý…