Thao

Thao 09/05/2017

Người ta cứ nói tuổi trẻ thì nên làm tình nguyện. Nhưng tôi – một thành viên của Đội máu Nông Lâm – thì lại không nghĩ thế. Vì sao ư? Cứ nghe tôi kể sẽ rõ. “Cố gắng khổ nốt năm nay thôi, lên đại học chơi bù cũng được, đại học nhàn lắm […]