Primary

Category : Đội lễ tân

Nearly 4 years ago

Giới thiệu Đội Lễ tân – Sự kiện

1. Giới thiệu chung: Đội Lễ tân được thành lập nhằm mục đích hoạt động lễ tân, đặc biệt là nghiệp vụ lễ tân