Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Sinh viên 5 tốt”

Tiêu chuẩn và yêu cầu minh chứng hồ sơ “Sinh viên 5 tốt” các cấp năm học 2016 – 2017

Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho việc chuẩn bị/bổ sung và hoàn thiện các hồ sơ xét tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp năm học 2016 – 2017, Ban Biên tập website xin tổng hợp các tài liệu liên quan sau đây:

  1. Tiêu chuẩn Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương năm học 2016 – 2017: Xem tại đây
  2. Yêu cầu minh chứng hồ sơ xét tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương xem tại đây (xem mẫu 1 và mẫu 3)
  3. Tiêu chuẩn “Sinh viên 5 tốt” cấp Tỉnh và cấp ĐH Thái Nguyên (dùng chung bộ tiêu chí) xem tại đây
  4. Yêu cầu minh chứng hồ sơ xét tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Tỉnh và cấp ĐH Thái Nguyên xem tại đây
  5. Tiêu chuẩn và yêu cầu minh chứng xét danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường năm học 2016 – 2017 xem tại đây.

Một số nội dung cần lưu ý

  1. Tất cả các thành tích xét trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp ĐHTN, cấp tỉnh và cấp Trung ương, Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” được tính trong khoảng thời gian từ 01/8/2016 đến 01/8/2017 và có đầy đủ minh chứng kèm theo.
  2. Mỗi cá nhân hoặc tập thể đề nghị trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp ĐHTN nộp 01 bộ hồ sơ, cấp tỉnh nộp 01 bộ hồ sơ, cấp Trung ương nộp 02 bộ hồ sơ. Mỗi cá nhân đề nghị xét trao Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” nộp 02 bộ hồ sơ. Mỗi hồ sơ đựng trong 01 phong bì cứng ghi rõ tên, số điện thoại, lớp, trường, danh hiệu đề nghị trao tặng.
  3. Trích ngang thành tích ngắn gọn, đầy đủ tiêu chí, tránh dài dòng. Ghi rõ số, ký hiệu, ngày tháng ban hành các văn bản, quyết định khen thưởng (nếu có).
  4. Đối với hồ sơ cá nhân và tập thể, sắp xếp các tài liệu minh chứng thành tích theo trình tự ứng với từng tiêu chuẩn của danh hiệu và Giải thưởng có trong mẫu báo cáo thành tích gửi kèm (Cụ thể: Đối với danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”: Sắp xếp minh chứng theo trình tự từng tiêu chuẩn: đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện, hội nhập, các thành tích khác; Đối với Giải thưởng “Sao Tháng Giêng”: Sắp xếp minh chứng theo trình tự từng tiêu chuẩn: rèn luyện, học tập, tiêu chuẩn ưu tiên, thành tích hoạt động Đoàn Hội và các thành tích khác).

Theo: VP HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG