Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Sinh viên 5 tốt”

Quy chế giải thưởng Sao Tháng Giêng (sửa đổi, bổ sung)

Giải thưởng Sao Tháng Giêng là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, được xét duyệt hàng năm và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

stg4

Mục đích của Giải thưởng:

        1.1. Tuyên dương, khen thưởng sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước là cán bộ Hội Sinh viên, cán bộ Đoàn Thanh niên có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, trong công tác Hội và phong trào sinh viên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học.

        1.2. Vận động sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện về tinh thần, vật chất của các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức kinh tế – xã hội và các cá nhân đối với sinh viên.

        1.3. Góp phần động viên, cổ vũ đội ngũ cán bộ Hội Sinh vên, cán bộ Đoàn thanh niên là sinh viên; tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua, học tập và nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong sinh viên Việt Nam.

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký quyết định ban hành và thay thế cho quy chế Giải thưởng Sao Tháng Giêng (sửa đổi, bổ sung) kèm theo Quyết định số 53 QĐ/TWHSV ngày 9/10/2012 của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Tải toàn văn Quy chế tại đây