Press "Enter" to skip to content

Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Nông Lâm

Cùng với các khoa/bộ môn, các Phòng ban chức năng trong Nhà trường, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên tham gia góp ý, đề xuất các vấn đề liên quan đến sinh viên; tham gia tuyên truyền vận động và tổ chức cho đoàn viên, hội viên, sinh viên thực hiện các hoạt động của Nhà trường; giữ mối quan hệ chặt chẽ với các đoàn thể, các tổ chức chính trị – xã hội trong và ngoài trường, Đại học Thái Nguyên, Tỉnh đoàn Thái Nguyên để thực hiện các chương trình liên quan đến đoàn viên, sinh viên.

Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên tập hợp, đoàn kết, khuyến khích, giúp đỡ sinh viên trong học tập và rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ của người sinh viên, góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh; giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho sinh viên; phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên; tham gia phản biện, đề xuất các chủ trương, chính sách liên quan đến sinh viên; tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, sinh viên và tổ chức Đoàn – Hội.

Văn phòng Đoàn TN – Hội SV trường là cơ quan chuyên trách giúp việc và trực tiếp chịu sự phân công công tác của Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, là trung tâm phối hợp công tác hiệu quả – tiếp nhận và giải quyết công việc của Đoàn trường và Hội Sinh viên trường (theo đúng chức năng quy định).

Văn phòng Đoàn TN – Hội SV

Để lại bình luận của bạn tại đây

bình luận

Comments are closed.