Press "Enter" to skip to content

English Week 2016

Tuần lễ tiếng Anh năm 2016 – English Week 2016 là sự kiện do BCH Đoàn thanh niên – Hội sinh viên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đồng chủ trì phối hợp với Văn phòng Chương trình tiên tiến (CTTT) tổ chức từ ngày 27-29/9/2016 với 03 hoạt động trọng điểm: (1) Kiểm tra trình độ ngoại ngữ miễn phí cho cán bộ lớp/Đoàn/Hội trong toàn trường theo chuẩn B1; (2) English Speaking Contest, và (3) Chương trình King and Queen of the Night.

ĐIỀU LỆ VÀ QUY CHẾ TUẦN LỄ TIẾNG ANH – ENGLISH WEEK 2016

NGÂN HÀNG CÂU HỎI PHẦN THI KIẾN THỨC

CÁC CÂU HỎI PHẦN THI HÙNG BIỆN VÀ VẤN ĐÁP

DANH SÁCH CÁC ĐỘI THI (cập nhật ngày 14/9/2016)

DANH SÁCH CÁC CẶP THI KING AND QUEEN (cập nhật ngày 14/9/2016)

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH MIỄN PHÍ (cập nhật ngày 14/9/2016)

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TỔ CHỨC