Press "Enter" to skip to content

Hướng dẫn quy trình thành lập Câu lạc bộ – Đội – Nhóm sinh viên

Câu lạc bộ sinh viên vừa là một loại hình tổ chức, vừa là một phương thức hoạt động, là một bộ phận quan trọng của tổ chức Hội sinh viên, nhằm hỗ trợ giải quyết những vấn đề phức tạp, quan trọng trong học tập và cuộc sống hàng ngày, đáp ứng những nhu cầu chính đáng của sinh viên.

I. ĐẶC ĐIỂM:

– Câu lạc bộ – Đội – Nhóm (sau đây gọi tắt là Câu lạc bộ) Sinh viên là nơi tập hợp những sinh viên có cùng sở thích, cùng nhu cầu nhằm một mục đích nhất định.

– Câu lạc bộ Sinh viên vừa là một loại hình tổ chức, vừa là một phương thức hoạt động, là một bộ phận quan trọng của tổ chức Hội Sinh viên, nhằm hỗ trợ giải quyết những vấn đề phức tạp, quan trọng trong học tập và cuộc sống hàng ngày, đáp ứng những nhu cầu chính đáng của sinh viên.

 II. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA:

– Câu lạc bộ Sinh viên là nơi có những hoạt động phong phú, phù hợp với nhu cầu lợi ích của sinh viên, tạo môi trường cho các sinh viên có khả năng và năng khiếu được bộc lộ, phát triển. Bên cạnh định hướng giá trị mới, tạo điều kiện cho sinh viên trưởng thành về mọi mặt.

Câu lạc bộ Sinh viên do Hội Sinh viên lập ra nhằm mục đích:

– Tạo điều kiện cho sinh viên giao tiếp, ứng xử, vui chơi giải trí lành mạnh, bày tỏ quan điểm, tâm tư nguyện vọng, đồng thời hỗ trợ giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong học tập, công tác và trong cuộc sống.

– Giúp tổ chức Hội tập hợp, đoàn kết sinh viên thông qua các hoạt động của câu lạc bộ, như: Học tập, văn hoá, văn nghệ, sở thích, nghiên cứu khoa học và các hoạt động xã hội khác, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội.

– Thông qua các hoạt động để tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống của dân tộc cho sinh viên.

 III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÂU LẠC BỘ SINH VIÊN:

 1. Giáo dục, rèn luyện:

Câu lạc bộ Sinh viên là một trong những phương thức hoạt động sinh động, có hiệu quả của Hội, là công cụ để giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hoá, giáo dục truyền thống và giáo dục thẩm mỹ cho sinh viên. Đồng thời là môi trường tiên tiến để mỗi thành viên tự điều chỉnh nhận thức, hành vi, rèn luyện, phấn đấu trưởng thành.

2. Tổ chức, giao tiếp, ứng xử:

Qua các loại hình sinh hoạt khác nhau của câu lạc bộ, sinh viên có dịp giúp nhau học tập, trao đổi kinh nghiệm trong cuộc sống, phát huy mặt tích cực, cải thiện uốn nắn các biểu hiện tiêu cực, lạc hậu, kích thích tính chủ động, sáng tạo, tính tích cực xã hội, xây dựng nếp sống văn minh môi trường học đường lành mạnh.

3. Nâng cao nhận thức và rèn luyện kỹ năng:

Trên cơ sở nhu cầu, nguyện vọng, sở thích của từng đối tượng sinh viên với những điều kiện, hoàn cảnh khác nhau, Câu lạc bộ có trách nhiệm từng bước thoả mãn, đáp ứng nhằm nâng cao nhận thức về mọi mặt trong học tập, lao động và trong công tác cho sinh viên. Đồng thời giúp họ rèn luyện những kỹ năng cơ bản trong học tập, công tác và trong quan hệ xã hội.

 IV. QUY TRÌNH THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ

1. Trao đổi với Ban thư ký HSV về vấn đề thành lập CLB:

– Căn cứ các chủ trương của Hội Sinh viên cấp trên và của trường, các chương trình hành động, các mục tiêu hoạt động của Hội đã đặt ra:

+ Đảm bảo việc thành lập Câu lạc bộ phù hợp với chủ trương, định hướng hoạt động.

+ Đảm bảo việc thành lập Câu lạc bộ nhằm thực hiện tốt các mục tiêu của Hội đã đề ra.

– Căn cứ mục tiêu CLB Đội nhóm xác định CLB Đội nhóm sẽ trực thuộc BCH HSV hay LCH.

2. Trao đổi với Cấp Hội quản lý trực tiếp:

            – Căn cứ vào điều kiện thực tế đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Dự kiến nhân sự tham gia Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ, phụ trách các Ban của Câu lạc bộ và lực lượng tham gia Câu lạc bộ.

+ Dự kiến nguồn kinh phí để duy trì các hoạt động, địa điểm, các nguồn hỗ trợ từ nhà trường và các tổ chức khác cho Câu lạc bộ.

+ Lựa chọn mô hình Câu lạc bộ (CLB) phù hợp: Căn cứ vào thế mạnh và điều kiện thực tế.

3. Xây dựng đề án thành lập CLB:

– Nêu mục đích ý nghĩa việc thành lập CLB.

– Đưa ra các nội dung hoạt động của CLB và kế hoạch hoạt động dự kiến trong vòng 3 tháng.

– Dự kiến bộ máy quản lý, điều hành CLB (Ban Chủ nhiệm, phụ trách các Ban).

– Xây dựng quy chế hoạt động CLB (Cần quy định rõ  chức năng, nhiệm vụ của Câu lạc bộ, quyền hạn của Ban Chủ nhiệm, từng thành viên Ban Chủ nhiệm và thành viên CLB).

– Xây dựng điều lệ, nội quy hoạt động của CLB, biểu mẫu đăng ký thành viên, kế hoạch tài chính (nếu có), …

– Thiết kế Logo phù hợp với đặc trưng riêng của CLB, phù hợp với đặc điểm của trường, với văn hóa và đặc trưng của sinh viên Trường Đại học Vinh nói riêng và bản sắc dân tộc Việt Nam nói chung.

4. Đề nghị chuẩn y thành lập:

– Gửi Hồ sơ thành lập Câu lạc bộ Sinh viên về BTK Hội sinh viên trường (nếu trực thuộc Liên chi Hội phải có xác nhận của Liên chi Hội trưởng).

– Căn cứ trên điều kiện và quy trình thành lập, Ban thư ký Hội sinh viên trường ra quyết định chuẩn y thành lập.

V. HỒ SƠ THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ – ĐỘI – NHÓM:

– Đơn xin thành lập CLB Đội nhóm (theo mẫu)

– Đề án thành lập CLB Đội nhóm bao gồm:

+ Đề án nhân sự Ban chủ nhiệm CLB Đội Nhóm.

+ Kế hoạch hoạt động của CLB trong thời gian 3 tháng.

+ Quy chế hoạt động của CLB; điều lệ (nếu có), nội quy hoạt động.

+ Logo của CLB Đội Nhóm (nếu có)

 VI. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CÂU LẠC BỘ

  1. Quyền lợi:– Được sử dụng tên, logo của trường kết hợp với hoạt động của CLB.- Được đăng tin về CLB trên các kênh thông tin chính thức của Đoàn – Hội (bảng tin, website, forum,…).- Được xem xét hỗ trợ về cơ sở vật chất trong quá trình hoạt động.- Được các quyền lợi như một Chi hội trực thuộc.- Được liệt kê trong danh sách các CLB đang hoạt động ở trường.- Được tính điểm rèn luyện sinh viên đối với các hoạt động của CLB.
  2. Trách nhiệm:

– Thực hiện các quy định chung của trường về các hoạt động phong trào, văn hóa, học thuật, hội họp, …

– Duy trì hoạt động, cập nhật thông tin và báo cáo với Cán bộ phụ trách các CLB (thông tin thành viên, kế hoạch, điều lệ, thay đổi trong cơ cấu, …)

– Hoạt động phù hợp với chính sách và các quy định của trường cũng như pháp luật Việt Nam.

– Thực hiện theo đúng các thủ tục, chính sách liên quan đến tài trợ và sử dụng logo và hình ảnh củatrường.

Nơi gửi:

– Hội SV Tỉnh Thái Nguyên (b/c),

– Đảng ủy, BGH Nhà trường (b/c),

– BTV Đoàn trường (b/c),

– BCH Hội SV trường (t/h),

– Các LCH SV (t/h)

– Lưu VP.

TM.BAN THƯ KÝ HỘI SV TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

Dương Xuân Lâm

Để lại bình luận của bạn tại đây

bình luận

Be First to Comment

Hãy đưa ra bình luận của bạn