Press "Enter" to skip to content

Nguồn gốc, bản chất, phương thức và thủ đoạn hoạt động của “Hội thánh của đức chúa trời”

Xem toàn bộ tài liệu nói về nguồn gốc, bản chất, phương thức và thủ đoạn hoạt động của tổ chức “Hội thánh của đức chúa trời” đang hoạt động tại Việt Nam và Thái Nguyên tại đây.

 

Để lại bình luận của bạn tại đây

bình luận

Comments are closed.