Press "Enter" to skip to content

Sửa đổi một số nội dung về việc học lại và học kéo dài đối với sinh viên

Nội dung này được đề cập trong Quyết định số 1176/QĐ-ĐT ban hành ngày 5 tháng 9 năm 2017 và có hiệu lực kể từ học kỳ I năm học 2017 – 2018. Nội dung của Quyết định 1176 là sửa đổi khoản 1 điều 12 Quy định về đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 756/QĐ-ĐT ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm. Quy định nêu rõ (trích nguyên văn):

Sinh viên có học phần nào bị điểm F phải đăng ký học lại học phần đó ở một trong các học kỳ tiếp theo cho đến khi đạt điểm A, B, C hoặc D (chỉ đăng ký học lại 01 lần). Nếu ở lần học lại mà sinh viên vẫn đạt điểm F thì được đăng ký thi lại ở các kỳ học tiếp theo theo kế hoạch của phòng Đào tạo và phải nộp lệ phí dự thi theo quy định.

Đối với các sinh viên sau khi đã hết thời gian học tập chính thức tại trường theo quy định tại điểm a khoản 1 của Điều 6 của Quyết định 756 nhưng vẫn còn thời gian kéo dài theo quy định tại khoản 3 của Điều 6 và vẫn còn nợ điểm học phần (do chưa học hoặc đã học nhưng bị điểm F), nếu muốn học hoặc học lại, hoặc thi lại sinh viên phải nộp đơn lên phòng Đào tạo chậm nhất trước khi bắt đầu học kỳ mới một tuần để phòng xếp lớp. Trường hợp không có lớp để học ghép trong học kỳ, nhà trường sẽ xem xét mở lớp riêng nếu sinh viên có nhu cầu và phải có đơn tự nguyện xin mở lớp riêng.

Xem toàn văn Quyết định số 1176/QĐ-ĐT tại đây.

Nguồn: Theo phòng Đào tạo

Để lại bình luận của bạn tại đây

bình luận

Comments are closed.