Thực tập - Học bổng 

Học bổng dành cho sinh viên xuất sắc của Chính phủ Thụy Sĩ

Mỗi năm, Liên bang Thụy Sĩ trao những suất học bổng Xuất sắc của Chính phủ khuyến khích các học sinh trao đổi và sự hợp tác nghiên cứu giữa Thụy Sĩ và hơn 180 quốc gia. Học bổng nghiên cứu dành cho các nghiên cứu sinh nghiên cứu về bất kỳ ngành học nào (những nghiên cứu sinh này tối thiểu phải có bằng Thạc sĩ) đang dự định đến Thụy Sĩ để tiếp tục nghiên cứu hoặc theo học ở bậc Tiến sĩ hoặc Sau Tiến sĩ. Các…

Xem chi tiết