Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “email sinh viên”

Sinh viên được cấp phát quyền sử dụng hộp thư dạng @std.tuaf.edu.vn của nhà trường

Đó là nội dung được đề cập trong Quyết định số 1357-QĐ/ĐHNL-NNTH do Hiệu trưởng trường Đại học Nông lâm ký quyết định ban hành ngày 25 tháng 9 năm 2017 vừa qua. Quyết định về việc Ban hành và quản lý và sử dụng hòm thư điện tử dạng @tuaf.edu.vn@std.tuaf.edu.vn trong hoạt động của trường Đại học Nông lâm – ĐH Thái Nguyên. Phạm vi áp dụng của Quyết định này có hiệu lực đối với các đơn vị/cá nhân thuộc trường bao gồm: các khoa, các Viện, các Trung tâm, các tổ chức Đảng, đoàn thể, các cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên đang công tác và học tập tại trường.

Đối với sinh viên đang học tập tại trường, hòm thư điện tử được sử dụng trong công tác hành chính và nhà trường sẽ truyền tải các nội dung liên quan đến việc học tập, rèn luyện, các hoạt động ngoại khóa và các hoạt động khác. Sinh viên được cấp hòm thư @std.tuaf.edu.vn có trách nhiệm và tuân thủ mọi quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn, an ninh mạng, chịu trách nhiệm về nội dung đăng tải, các quy định về sử dụng hòm thư nội bộ của trường ĐH Nông Lâm và các quy định hiện hành khác có liên quan đến việc sử dụng hòm thư @std.tuaf.edu.vn.

Phòng CT-HSSV và BCN và BGĐ các đơn vị có sinh viên có trách nhiệm rà soát, gửi danh sách cấp phát hòm thư về bộ phận quản trị mạng – Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học cũng như báo cáo số liệu thu hồi hòm thư đối với các sinh viên đã tốt nghiệp.

Như vậy, các cơ quan tổ chức Đảng, đoàn thể, các đơn vị và cán bộ giảng viên trong trường sẽ sử dụng hộp thư @tuaf.edu.vn trong trao đổi công việc, hòm thư @std.tuaf.edu.vn được sử dụng cho sinh viên và học viên cao học.

Xem toàn văn Quyết định số 1357 tại đây.

Theo: Trường ĐH Nông Lâm