1. Giới thiệu chung: Đội Lễ tân được thành lập nhằm mục đích hoạt động lễ tân, đặc biệt là nghiệp vụ lễ tân ngoại giao, sau này Đội mở…