Học Bổng Vallet được trao từ năm 2001 bởi Hội Khoa Học và Giáo Dục Gặp Gỡ Việt Nam - Rencontres Du Vietnam, Ông Bà GS. Trần Thanh Vân, GS.…