Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “văn bản Hội”

Quyết định V/v Phân công quản lý các CLB/Đ/N trường ĐH Nông Lâm

Quyết định số 01/QĐ-HSV của Ban thư ký Hội Sinh viên trường ĐH Nông Lâm về việc phân công các đồng chí trong Ban thư ký Hội SV trường thường trực trực tiếp quản lý, đôn đốc, hỗ trợ và giám sát các hoạt động của các Câu lạc bộ – Đội – Nhóm trực thuộc sự quản lý của Hội Sinh viên nhà trường. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 08 năm 2017.

Xem nội dung Quyết định nêu trên tại đây.

Theo: VP Hội SV trường