Press "Enter" to skip to content

Thông báo đăng ký xét tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2015-2016

Ban chấp hành Hội sinh viên Trường Đại học Nông Lâm thông báo về việc đăng ký xét tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2016-2017. Phạm vi điều chỉnh của Hướng dẫn và thông báo này căn cứ Hướng dẫn số 03-HD/TWHSV ngày 3/9/2014 của Ban Chấp hành Hội SVVN; Quyết định số 02 QĐ/TWHSV ngày 9/10/2015 của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về quy định xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và tập thể “Sinh viên 5 tốt” (có sửa đổi, bổ sung).

 

 

 

sv5t_01 sv5t_02 sv5t_03 sv5t_04 sv5t_05 sv5t_06 sv5t_07 sv5t_08 sv5t_09 sv5t_10

Để lại bình luận của bạn tại đây

bình luận

Comments are closed.